تغییرات در کشتی با چه هدفی و تاکجا؟

به دنبال روی کار آمدن حسن رنگرز همه منتظر تغیرات در کشتی فرنگی بودند اما به یک باره رسول خادم با اختیار تام آمد و همه رشته های کشتی آزاد را پنبه کردو تغییرات آغاز شد . محمدی بنده خدا هم یک باره ار عرش به فرش آمد و هیچ کاری هم از دستش بر نمی آمد . حالا باید دید در کشتی فرنگی چه تغییراتی به وجود می آید و آیا نیاز به تغییر احساس می شود .

چه هدفی از تغییرات داریم آیا هدف پیشرفت بیشتر کار است یا اینکه همسو کردن افراد با خود است که اگر دلیل اول باشد همه استقبال می کنند و اگر ...

تغییرات  احتمالی در کشتی فرنگی

 ................................

 .........................

 ............

/ 0 نظر / 4 بازدید