برنامه انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور در رده های سنی مختلف

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نظر به لزوم تهیه و تدوین برنامه مشخص جهت انتخاب تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی رده های سنی اعلام شد. 

برنامه پیشنهادی تیمهای ملی کشتی به شرح زیر است:


الف – انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور : 

1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب چهار نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان.
1-1- کشتی گیران تیم های ملی کشتی نوجوانان در مسابقات آسیایی و جهانی سال جاری در مسابقات قهرمانی کشور مازاد بر سهمیه متعارف استان ها شرکت می کنند .
2- برگزاری مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی بر مبنای نتایج تیمی استان ها در مسابقه قهرمانی کشور .
2-1- چهار نفر برتر هر وزن در مسابقه انتخابی مرحله اول تیم ملی در انتخابی مرحله دوم تیم ملی شرکت می کنند .
2-2- در انتخابی مرحله اول تیم ملی نوجوانان ، نفرات پنجم تا دهم مسابقه قهرمانی کشور در هر وزن ، به علاوه کشتی گیرانی که مشمول سهمیه بندی حاصل از نتایج رده بندی تیم های استان ها در مسابقه قهرمانی کشور می باشد ، شرکت می کنند. بر این اساس سهمیه تیم های اول تا چهارم مسابقه قهرمانی کشور جهت شرکت در انتخابی مرحله اول تیم ملی هر تیم ده نفر ، تیم های چهارم تا هفتم هر تیم هفت نفر ، تیم های هفتم تا دهم هر تیم چهار نفر ، تیم دهم سه نفر ، و سایر تیم ها هر کدام یک نفر است .
3- مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی متشکل از هشت کشتی گیر در هر وزن (چهار نفر برتر مسابقه قهرمانی کشور و چهار نفر برتر مسابقه انتخابی تیم ملی مرحله اول ) می باشد .
3-1- بنا به تشخیص کمیته فنی دو نفر برتر هر وزن از میان هشت کشتی گیر مورد نظر (چهار نفر برتر قهرمانی کشور نوجوانان و چهار نفر برتر مرحله اول انتخابی تیم ملی نوجوانان ) به عنوان سرگروه تعیین می شود .
3-2- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند . کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد نفر منتخب تیم ملی خواهد بود .
3-3- زمان برگزاری مسابقه انتخابی مرحله دوم تیم ملی نوجوانان حداکثر چهل و پنج روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود .
3-4- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین المللی داخلی و خارجی پیش از انتخابی مرحله دوم تیم ملی نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی مرحله اول تیم ملی خواهد بود .


ب- انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور : 
1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب چهار نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی تیم ملی جوانان.
1-1- کشتی گیران تیم های ملی کشتی جوانان در مسابقات آسیایی و جهانی سال جاری در مسابقات قهرمانی کشور مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان ها شرکت می کنند .
2- برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان میان چهار نفر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور برگزار می گردد .
2-1- بنا به تشخیص کمیته فنی دو نفر برتر هر وزن از میان چهار کشتی گیر برتر قهرمانی کشور جوانان در هروزن به عنوان سرگروه تعیین می شود .
2-2- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند . کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد نفر منتخب تیم ملی خواهد بود .
2-3- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی جوانان حداکثر چهل و پنج روز پیش از مسابقات جهانی خواهد بود .
2-4- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین المللی داخلی و خارجی پیش از انتخابی مرحله دوم تیم ملی نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود .


ج- انتخاب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشور : 
1- برگزاری مسابقه قهرمانی کشور و انتخاب شش نفر برتر هر وزن جهت شرکت به طور مستقیم در انتخابی تیم ملی بزرگسالان.
1-1- کشتی گیران ذیل مجاز هستند مازاد بر سهمیه متعارف و جاری استان ها در مسابقه قهرمانی کشور شرکت کنند .
- کشتی گیران تیم ملی کشتی بزرگسالان در آخرین مسابقات آسیایی جهانی و جام جهانی (بر مبنای زمان برگزاری مسابقه قهرمانی کشور) .
- کشتی گیران تیم های ملی جوانان در آخرین مسابقات آسیایی و جهانی (بر مبنای زمان برگزاری مسابقه قهرمانی کشور) .
-  نفرات اول آخرین قهرمانی کشور و نفرات دوم ، سوم و چهار آخرین مسابقه انتخابی تیم ملی سال قبل(بر مبنای زمان برگزاری مسابقه قهرمانی کشور) .
2- مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان میان شش نفر برتر هر وزن در مسابقه قهرمانی کشور به علاوه مدال آوران مسابقات المپیک یا جهانی سال قبل  برگزار می گردد .
2-1-  بنا به تشخیص کمیته فنی دو نفر برتر هر وزن از میان شش کشتی گیر برتر قهرمانی کشور بزرگسالان در هروزن به علاوه کشتی گیر دارای مدال المپیک یا جهانی سال قبل به عنوان سرگروه تعیین می شود .
2-2- دو نفر برتر هرگروه (فینالیست ها) برای پوشیدن پیراهن تیم ملی می باید حداکثر سه بار پی در پی با یکدیگر رقابت کنند . کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه یاد شده گردد نفر منتخب تیم ملی خواهد بود .
2-3- زمان برگزاری مسابقه انتخابی تیم ملی بزرگسالان حداکثر شصت روز پیش از مسابقات المپیک یا جهانی خواهد بود .
2-4- مبنای انتخاب نفرات جهت حضور در مسابقات بین المللی داخلی و خارجی پیش از انتخابی تیم ملی ، نتایج حاصل از مسابقات قهرمانی کشور خواهد بود

/ 0 نظر / 26 بازدید